Regulamin

REGULAMIN


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1


Właścicielem portalu Mój Idealny Ślub jest Development Group,
pod adresem: Koszary  58, 34-600 Limanowa.
NIP: 7372112733, Regon: 360205217
Rachunek Bankowy:
69 1090 2835 0000 0001 2965 1128
BZW BK24

Kontakt z właścicielem serwisu jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@mojidealnyslub.pl


§ 2


Użytkownik który korzysta z portalu ślubnego Mój Idealny Ślub potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem a także go akceptuje.§ 3

Nazwa serwisu, logotyp, układ graficzny, artykuły  - podlegają ochronie prawnej i  nie mogą być kopiowane, rozpowszechnianie oraz wykorzystywane bez zgody podmiotu uprawnionego.


Rozdział 2
Definicje


§ 4


Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1)Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawodawca przyznaje podmiotowość prawną która dokonała prawidłowej rejestracji na portalu  oraz została dopuszczona do korzystania z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.mojidealnyslub.pl  oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
2) Administrator – właściciel serwisu Mój Idealny Ślub jest Development Group.
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.mojidealnyslub.pl , strona ta jest prowadzona  przez Administratora oraz zespół podstron znajdujących się pod danym adresem
4) Usługi -  należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Administratora na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, Umowach,  stronie portalu www.mojidealnyslub.pl oraz podstronach.
5) Konto Użytkownika – należy przez to rozumieć unikalne konto Użytkownika zarejestrowane w Serwisie.
6) Login – identyfikator który wyróżnia użytkownika korzystającego z usług, które świadczone są przez Administratora strony. Internauta chcący zostać Użytkownikiem, podczas procesu rejestracji wskazał w formularzu swój wybrany login.
7) Hasło – ciąg znaków który umożliwia  zalogowanie się do konta Użytkownika.
Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie


§ 5


Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu a o wprowadzonych zmianach poinformuje na stronie serwisu, poprzez jego publikację.  Wprowadzone zmiany wchodzą w życie po upływie co najmniej dwóch tygodni od ich publikacji. Zastosowanie krótszego terminu zmian, może zostać wprowadzone, jedynie jeżeli Administrator uzna, że jest to pilna potrzeba aby podnieść standard i jakość usług np. wprowadzając jeszcze lepsze funkcjonalności serwisu a także wprowadzić w życie nowe usługi.  


Rozdział 3
Prawa autorskie


§ 6


1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają one ochronie zgodnie z ustawą  z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych.  Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów portalu Mój Idealny Ślub jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora lub osoby której przysługują prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób.


§ 7


Całość utworu jak i żadna ich część zawartych w portalu nie może być rozpowszechniana i powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody Administratora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione.


Rozdział 4
Usługi w serwisie


§ 8


1.Usługa (Usługi) świadczona przez Administratora polega na umożliwieniu Użytkownikom, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, Cenniku, oraz na zasadach opisanych na stronach Serwisu korzystania z usług wskazanych w ust.2.
2.Na stronach serwisu użytkownik ma możliwość bezpłatnego korzystania z playera serwisu zawierającego reportaże ślubne
3. Warunkiem udostępnienia usług jest (warunki muszą zostać spełnione łącznie):
- skuteczna rejestracja Użytkownika w Serwisie polegająca na wypełnieniu pól formularza rejestracyjnego stosownymi informacjami, przesłaniu należycie uzupełnionego formularza za pomocą stosownego przycisku;
4. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Użytkownika rejestrującego się w Serwisie, w tym zastrzega sobie prawo do żądania przesłania faksem lub e–mailem kserokopii postanowienia o zarejestrowaniu podmiotu w KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenia nadania NIP lub REGON. Administrator zastrzega sobie prawo uzależnienia nadania statusu Użytkownika od przesłania przedmiotowych dokumentów lub przeprowadzenia innej procedury sprawdzenia wiarygodności.
5. Użytkownik będzie identyfikowany w Serwisie przy wykorzystaniu jego indywidualnego Konta Użytkownika. Dostęp do konta możliwy jest po zalogowaniu – podaniu loginu oraz właściwego hasła. Dlatego też Użytkownik powinien powstrzymywać się od udostępniania loginu i hasła osobom trzecim. Użycie hasła i loginu na skutek udostępnienia go osobie postronnej obciąża Użytkownika.
6. W przypadku odpłatności usługi Administrator wystawi Fakturę VAT wedle danych wskazanych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania albo zaniechania Użytkowników lub osób trzecich.


Rozdział 5
Postępowanie reklamacyjne


§ 9


Reklamacje dotyczące usług świadczonych na stronie www.mojidealnyslub.pl prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email : kontakt@mojidealnyslub.pl. W treści reklamacji opisując problem.


§ 10


Rozpatrzenie reklamacji następuje do 7 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika jaki przesłał użytkownik lub na inny wskazany adres.


Rozdział 6
Dane osobowe


§ 11


1. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownicy będący osobami fizycznymi którzy wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu umożliwienia Użytkownikom lub osobom trzecim korzystania z usług dostępnych w serwisie.
2. Administrator przetwarzając dane osobowe Użytkowników, przestrzega przepisów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe Użytkownika które podane są w formularzu rejestracyjnym bądź w późniejszym czasie, przetwarzane będą przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji usługi świadczonej w ramach serwisu na rzecz Użytkownika. Administrator będzie wykorzystywał powołane powyżej dane osobowe w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania i wykonania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia należytej jakości świadczonych usług.
4. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do dostępu treści swoich danych a także  prawo ich poprawiania, zmiany, uzupełniania bądź też żądania ich usunięcia.
5. Użytkownik  ma obowiązek aktualizacji danych każdorazowo niezwłocznie po zaistnieniu zmian w tym zakresie.
6. Administrator ma prawo do :
- żądania przedłożenia dokumentów od Użytkownika  poświadczających prawdziwość wskazanych przez niego danych,
- żądania od Użytkownika przedłożenia pisemnej zgody osoby której wizerunek został umieszczony przez Użytkownika w serwisie o której mowa w § 11 pkt 1  pod rygorem usunięcia zdjęcia umieszczonego w serwisie przez Użytkownika na którym znajduje się osoba trzecia.
7. W przypadku wątpliwości  przez Administratora co do prawdziwości danych wskazanych przez Użytkownika, jak również naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ma on prawo do:
- wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień doręczenia wypowiedzenia, wypowiedzenie może zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- zablokowania konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia Usług.
8. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub przed bezprawnym ich przetwarzaniem przez osoby trzecie.


Rozdział 7
Zasady korzystania z serwisu

 
§ 12


1. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza jednocześnie, iż:
1a/ podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą,
1b/ zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
1c/ wszelkie publikowane w serwisie przez niego treści są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,
1c/ korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne,
1d/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie,
1e/ zezwala na wykorzystanie i publikację swojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu wykonania usługi.
2. Użytkownik zezwala na wgląd innych Użytkowników do publikowanych przez niego treści oraz zdjęć. Użytkownik ma możliwość ograniczenia widoczności dla innych Użytkowników publikowanych treści i zdjęć poprzez dokonanie zmiany ustawień. Użytkownik zezwala ażeby jego imię, nazwisko i zdjęcie główne widoczne było dla osób trzecich niebędących Użytkownikami.
3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań które mogłyby naruszać prywatność innych Użytkowników.
4. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania w serwisie treści oraz zdjęć naruszających dobre obyczaje jak również godzących w obowiązujące przepisy prawa oraz powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne. Administrator ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści i zdjęć naruszających dobre obyczaje jak również godzących w obowiązujące przepisy prawa oraz powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne.
5. Serwis stosuje pliki cookies. Użytkownik akceptując postanowienia niniejszego regulaminu wyraża zgodę na stosowanie plików cookies, chyba że wyrazi sprzeciw co do ich stosowania. Użytkownik może w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.


Rozdział 8
Przerwy w funkcjonowaniu serwisu


§ 13


1.Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji systemowych oraz informacji o przerwach technicznych, utrudnieniach lub zmianach w działaniu Serwisu.
2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w działaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub działaniem Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkownika która nastąpiła wskutek siły wyższej , awarii sprzętu lub działań Użytkownika.
3.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w korzystaniu z serwisu spowodowaną koniecznością wprowadzenia aktualizacji i ulepszeń.
4.Administrator nie odpowiada za treści lub zdjęcia publikowane przez Użytkowników Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści obraźliwych naruszających normy społeczne i moralne oraz naruszających prawa osób trzecich.
5.Administrator nie odpowiada za naruszenia praw osób trzecich wskutek publikacji przez Użytkowanika treści bądź wizerunku w Serwisie. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich ponosi Użytkownik.


Rozdział 8
Postanowienia końcowe


§ 14

 


1. Z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz wyrażenia zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu następuje zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące.
2. Polityka Prywatności jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
3. Cennik jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
4.Administrator jak i Użytkownik mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem na dzień doręczenia wypowiedzenia.
5.Po rozwiązaniu Umowy konto Użytkownika zostaje usunięte.
6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 15


Niniejszy regulamin obowiązuje od 05.03.2015r., został opublikowany w dniu 05.03.2015r.

 

 

 

 

 

Newsletter
Copyrights © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone.